Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, duhet të jetë 8 orë.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, nuk mund të jetë më shumë se 3 orë e 30 minuta pa ndërprerje.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Automjetet vetëshkarkues përjashtohen nga përdorimi i tahografit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Automjetet për transport malli me kapacitet nën 3.5 ton janë të pajisur me tahograf.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Në lejen e qarkullimit të kamionit shënohet emri i subjektit fizik ose juridik që ka mjetin në pronësi.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Kur leja e qarkullimit humbet, vidhet ose shkatërrohet, zotëruesi i saj brenda 24 orëve nga konstatimi, duhet të bëjë denoncim në organet e policisë.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Kur gomat e mjetit janë konsumuar tej kufirit të lejuar, për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet, duhet të zëvendësohen me të reja.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një kamioni me gjatësi 6 metër lejohet deri në 2.5 metër.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore për makinat teknologjike me rrota gome është 40 km/orë.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Rreziku i përmbysjes së kamionit në kthesa rritet sa më e vogël të jetë lartësia e vendosjes së ngarkesës.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Ngarkesa e vendosur në mjet nuk duhet të dalë në pjesën e pasme më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit si dhe nuk duhet të kalojë gjatësinë maksimale të lejuar.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Gjysmërimorkiot duhet të kenë edhe sistemin e ndriçimit dhe të sinjalizimeve.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Të dhënat mbi identifikimin dhe karakteristikat teknike të rimorkios me dy a më shumë akse, janë të shënuara edhe në lejen e qarkullimit të kamionit tërheqës.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Pompa e vajit është pjesë përbërëse e sistemit të vaisjes së detyruar të motorëve me djegie të brendshme.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Termostati, pas ndezjes, nëpërmjet qarkullimit të shkurtër të lëngut, siguron nxehjen e shpejt të motorit me djegie të brendshme deri në temperaturën optimale të punës.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të garantuar sigurinë në qarkullim të mjeteve dhe për të shmangur aksidentet, ndër të tjera është e nevojshme të përdoren goma me përmasat e rekomanduara nga firma prodhuese.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Frenimet e shpeshta dhe të ashpra ndikojnë në konsumimin jo uniform të gomave të automjetit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Grupi i timonit lubrifikohet me vajin e motorit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, një nga shkaqet mund të jetë konsumimi ose dëmtimi i kokave të paralelit të sistemit të drejtimit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Transportuesi i mallit çlirohet nga përgjegjësia për çdëmtimin e mallit, në rast humbje apo dëmtimi kur dëmtimi ka ndodhur për shkak të firove natyrore.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Çdo makinë teknologjike që tërhiqet me peshë të përgjithshme më të madhe se 6 ton duhet të ketë sistem frenash që komandohet nga mjeti tërheqës.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike është e nevojshme të bëhet ndërrimi i kokave sferike, vetëm para kontrollit teknik vjetor të mjetit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Drejtuesi i mjetit para nisjes së ditës së punës duhet të vendosi kartën e tahografit në njësi.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Rimorkiot me një aks dhe karrelat pajisen me targë që ka sfond të bardhë dhe shkronjat e numrat të kuq.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Çertifikata për transportin e mallrave të rrezikshme brenda dhe jashtë vendit lëshohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë duhet që mjeti të jetë mundësisht në rrugë horizontale.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Navigatori i jep informacion drejtuesit të mjetit mbi rrugën që do të ndjekë nga pika e nisjes deri në piken e mbërritjes.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Vendosja e ngarkesës në pjesën e parë të mjetit mund të sjell lodhje më të madhe të drejtuesit të mjetit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Cilido që qarkullon me rimorkio me dy a më shumë akse, karakteristikat e të cilës nuk janë pasqyruar në leje qarkullimi ndëshkohet me gjobë.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Dëmtimi i fletëve të radiatorit dhe mbushja me papastërti e hapësirave mund të jetë shkak i rritjes së temperaturës së motorit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë është i nevojshëm kontrolli i konsumimit të ferrotave, disqeve ose tambureve.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Vaisja e motorëve me djegie të brendshme nuk ndikon në jetëgjatësinë e motorit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Pas ndërrimit të një elementi të sistemit të drejtimit duhet të kontrollohet konvergjenca e rrotave drejtuese.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Bateria, në motorët diesel, furnizon me energji elektrike vetëm kandeletat.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Motori me djegie të brendshme i automjetit mund të nxehet në mënyrë të menjëhershme nëse termostati nuk funksionon.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Kompresori i ajrit, në sistemin e frenimit me ajër (pneumatik), nuk prodhon ajër nëse ka filluar konsumimi i fashove elastike të pistonit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Mosfunksionimi normal i kandeletave ndikon në shtimin e ndotjes së mjedisit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Ndërrimi i vajit të motorit varet nga cilësia e vajit, kilometrat e përshkuara dhe kushtet e rrugës së kryer nga mjeti.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Ngarkesa e vendosur në mjet si: shtylla, shufra, pllaka ose ngarkesa të ngjashme me to të vendosura horizontalisht, mund të dalin në mënyrë anësore jashtë gabariteve të mjetit deri në 30 centimetër.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Pesha kufitare e përgjithshme me ngarkesë të plotë, e mjeteve me dy akse, nuk mund të jetë më e madhe se 5 ton për aks.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Share the quiz to show your results !

Testo Njohuritë

Testo Veten Kategoria C

Ju gjetët %%score%% nga %%total%% pyetje

%%description%%

%%description%%

Loading...