Trajnohu me Profesionistë!

Autoshkolla Cena ofron kursin e përgatitjes për drejtues automjeti në të gjitha llojet e kategorive
me mësimdhënie bashkëkohore dhe moderne për zhvillimin e teorisë dhe praktikës.

Teori

Përgatitje për testin e teorisë në ambjente komode me programe të përparuara dhe sisteme të dixhitalizuara.

Praktikë

Përgatitje për testin e praktikës me automjete manuale/automatike nga instruktorë profesionalë.

Guidë

Guidë individuale për të gjithë ata persona që kanë patentën dhe duan të përmirësojnë aftësitë drejtuese.

Trajnohu me Profesionistë!

Autoshkolla Cena ofron kursin e përgatitjes për drejtues automjeti në të gjitha llojet e kategorive
me mësimdhënie bashkëkohore dhe moderne për zhvillimin e teorisë dhe praktikës.

Teori

Përgatitje për testin e teorisë në ambjente komode me programe të përparuara dhe sisteme të dixhitalizuara.

Praktikë

Përgatitje për testin e praktikës me automjete manuale/automatike nga instruktorë profesionalë.

Guidë

Guidë individuale për të gjithë ata persona që kanë patentën dhe duan të përmirësojnë aftësitë drejtuese.

AutoShkolla Cena

Leje Drejtimi

Kategoritë

Kategoria A

Motoçikletë

Motoçikleta deri në 25kw që nuk tejkalon 0,16kw/kg.

Kategoria

AM, A1, A2, A

Kategoria B

Automjete

Mjete motorike që nuk tejkalojnë masën 3500kg, që kanë më së shumti 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk kalon 750kg.

Kategoria

B1, B, BE

Kategoria C

Kamion

Mjete motorike me mbi 3500kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750kg.

Kategoria

C1, C1E, C, CE

Kategoria D

Autobus

Autobusët me më shumë se tetë ulëse, me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750kg.

Kategoria D

D1, D1E, D, DE

Mjete me dy rrota (kategoria L1), projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë, cilindrata e të cilave është më e vogël ose e barabartë me 50 cm3, nëse është me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël apo e barabartë me 4kw, për motorët elektrikë;

Mjete me tri rrota (kategoria L2), projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë dhe me motor me cilindratë më të ulët ose të barabartë me 50 cm³, nëse është me ndezje të komanduar, ose fuqia maksimale e të cilit është më e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tjerë me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë;

Mjete me katër rrota të lehta (kategoria L6), masa bosh e të cilave është më e ulët ose e barabartë me 350 kg, duke përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrike, projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë, me cilindratë të motorit më të ulët ose të barabartë me 50 cm³, për motorët me ndezje të komanduar, ose fuqia maksimale e të cilit është më e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tjerë me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë.

Motorë pa kosh (kategoria L3), me cilindratë deri 125 cm3 dhe fuqi maksimale deri 11 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.1kw/kg;

Motorë me kosh (kategoria L4), me cilindratë deri 125 cm3 dhe fuqi maksimale deri 11 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.1kw/kg;

Tricikël [motomjete me tri rrota, simetrike ndaj aksit gjatësor (kategoria L5)], me fuqi deri 15kw;

Makina bujqësore dhe komplekset e mjeteve bujqësore që nuk i kalojnë kufijtë e përcaktuar në nenin 53, pika 4 e Kodit Rrugor (gjerësia: 1.6 m, gjatësia: 4m, lartësia 2.5 m, masa maksimale e autorizuar me ngarkesë: 2.5 tonë, shpejtësia: 40 km/orë).
Motorë pa kosh (kategoria L3), me fuqi maksimale deri 35 kw dhe me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg, që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë së tij;

Motorë me kosh (kategoria L4) me fuqi maksimale deri 35 kw dhe me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg, që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë së tij.
Motomjete me katër rrota, të ndryshëm nga ata të kategorisë AM, masa pa ngarkesë e të cilave është më e vogël ose e barabartë me 400 kg ose 550 kg për mjetet e destinuara për transport mallrash (kategoria L7), përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrikë, të cilat fuqinë maksimale neto të motorit e kanë më të ulët ose të barabartë me 15kw;

Mjete të tjera që konsiderohen motomjete me tri rrota simetrike ndaj aksit gjatësor (kategoria L5).
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë B dhe një rimorkio ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3500 kg.
Automjete të ndryshëm nga ato të kategorive D1 e D, masa maksimale e autorizuar e të cilëve i kalon 3500 kg, por jo më shumë se 7500 kg dhe të cilët janë projektuar dhe konstruktuar për transportin e jo më shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk e kalon 750 kg;

Autokampe.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti motorik të kategorisë C1 dhe një rimorkioje ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg, por masa maksimale e autorizuar e kompleksit të formuar nuk i kalon 12000 kg;

Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë B dhe një rimorkioje apo gjysmërimorkioje, masa e autorizuar e të cilave i kalon 3500 kg, me kusht që, në masë, kombinimi i autorizuar të mos i kalojë 12000 kg.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë C me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.
Automjet i projektuar dhe konstruktuar për jo më shumë se 16 pasagjerë, përjashtuar drejtuesin e automjetit, dhe me gjatësi maksimale që nuk i kalon 8 m. Mjetet e kësaj kategorie mund të tërheqin një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk i kalon 750 kg.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë D1 me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.
Automjet i projektuar dhe konstruktuar për jo më shumë se 16 pasagjerë, përjashtuar drejtuesin e automjetit, dhe me gjatësi maksimale që nuk i kalon 8 m. Mjetet e kësaj kategorie mund të tërheqin një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk i kalon 750 kg.

Leje Drejtimi

Kategoritë

Kategoria A

Motoçikletë

Motoçikleta deri në 25kw që nuk tejkalon 0,16kw/kg.

Kategoria

AM, A1, A2, A

Kategoria B

Automjete

Mjete motorike që nuk tejkalojnë masën 3500kg, që kanë më së shumti 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk kalon 750kg.

Kategoria

B1, B, BE

Kategoria C

Kamion

Mjete motorike me mbi 3500kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750kg.

Kategoria

C1, C1E, C, CE

Kategoria D

Autobus

Autobusët me më shumë se tetë ulëse, me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750kg.

Kategoria D

D1, D1E, D, DE

Mjete me dy rrota (kategoria L1), projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë, cilindrata e të cilave është më e vogël ose e barabartë me 50 cm3, nëse është me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël apo e barabartë me 4kw, për motorët elektrikë;

Mjete me tri rrota (kategoria L2), projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë dhe me motor me cilindratë më të ulët ose të barabartë me 50 cm³, nëse është me ndezje të komanduar, ose fuqia maksimale e të cilit është më e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tjerë me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë;

Mjete me katër rrota të lehta (kategoria L6), masa bosh e të cilave është më e ulët ose e barabartë me 350 kg, duke përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrike, projektuar me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/orë dhe jo më shumë se 45 km/orë, me cilindratë të motorit më të ulët ose të barabartë me 50 cm³, për motorët me ndezje të komanduar, ose fuqia maksimale e të cilit është më e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tjerë me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë.

Motorë pa kosh (kategoria L3), me cilindratë deri 125 cm3 dhe fuqi maksimale deri 11 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.1kw/kg;

Motorë me kosh (kategoria L4), me cilindratë deri 125 cm3 dhe fuqi maksimale deri 11 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.1kw/kg;

Tricikël [motomjete me tri rrota, simetrike ndaj aksit gjatësor (kategoria L5)], me fuqi deri 15kw;

Makina bujqësore dhe komplekset e mjeteve bujqësore që nuk i kalojnë kufijtë e përcaktuar në nenin 53, pika 4 e Kodit Rrugor (gjerësia: 1.6 m, gjatësia: 4m, lartësia 2.5 m, masa maksimale e autorizuar me ngarkesë: 2.5 tonë, shpejtësia: 40 km/orë).
Motorë pa kosh (kategoria L3), me fuqi maksimale deri 35 kw dhe me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg, që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë së tij;

Motorë me kosh (kategoria L4) me fuqi maksimale deri 35 kw dhe me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg, që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë së tij.
Motomjete me fuqi më të madhe se 15 kw (motomjete me tri rrota, simetrike ndaj aksit gjatësor) dhe me kusht që të jenë mbi 21 vjeç;

Motorë pa kosh (kategori L3) ose me kosh (kategori L4) që nuk i përkasin kategorive A1 dhe A2;
Motomjete me katër rrota, të ndryshëm nga ata të kategorisë AM, masa pa ngarkesë e të cilave është më e vogël ose e barabartë me 400 kg ose 550 kg për mjetet e destinuara për transport mallrash (kategoria L7), përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrikë, të cilat fuqinë maksimale neto të motorit e kanë më të ulët ose të barabartë me 15kw;

Mjete të tjera që konsiderohen motomjete me tri rrota simetrike ndaj aksit gjatësor (kategoria L5).
Automjete me masë maksimale të autorizuar jo më të madhe se 3500 kg dhe me jo më shumë se 8 ndenjëse, përjashtuar ndenjësen e drejtuesit të mjetit. Mjetet e kësaj kategorie mund të tërheqin një rimorkio të lehtë ose një gjysmërimorkio që nuk e kalon masën maksimale të autorizuar 750 kg, duke u siguruar që masa maksimale e autorizuar e këtij kombinimi të mos kalojë 4 250 kg.

Motomjete me tri rrota simetrike ndaj aksit gjatësor me fuqi më të madhe se 15 kw (e vlefshme vetëm për territorin kombëtar);

Motomjete të kategorisë A1 me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç (e vlefshme vetëm për territorin kombëtar);

Makinat bujqësore;

Makinat teknologjike;
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë B dhe një rimorkio ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3500 kg.
Automjete të ndryshëm nga ato të kategorive D1 e D, masa maksimale e autorizuar e të cilëve i kalon 3500 kg, por jo më shumë se 7500 kg dhe të cilët janë projektuar dhe konstruktuar për transportin e jo më shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk e kalon 750 kg;

Autokampe.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti motorik të kategorisë C1 dhe një rimorkioje ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg, por masa maksimale e autorizuar e kompleksit të formuar nuk i kalon 12000 kg;

Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë B dhe një rimorkioje apo gjysmërimorkioje, masa e autorizuar e të cilave i kalon 3500 kg, me kusht që, në masë, kombinimi i autorizuar të mos i kalojë 12000 kg.
Automjete të ndryshëm nga ato të kategorive D1 e D, masa maksimale e autorizuar e të cilëve i kalon 3500 kg dhe të projektuar e konstruktuar për transportin e jo më shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk e kalon 750 kg.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë C me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.
Automjet i projektuar dhe konstruktuar për jo më shumë se 16 pasagjerë, përjashtuar drejtuesin e automjetit, dhe me gjatësi maksimale që nuk i kalon 8 m. Mjetet e kësaj kategorie mund të tërheqin një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk i kalon 750 kg.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë D1 me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.
Automjete të projektuar dhe konstruktuar për transportin e më shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e së cilës nuk i kalon 750 kg.
Kompleks mjetesh i përbërë nga kombinimi i një mjeti të kategorisë D me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios është më shumë se 750 kg.

Sinjale të Qarkullimit Rrugor

Qarkullim në të dy senset e rrugës
Ndalim qarkullimi për këmbësorët
Ndalo dhe jep përparësi
Ngjitje me pjerrësi 10%
Vendkalim këmbësorësh
Ngushtim i rrugës nga e djathta
Ngushtim i rrugës në të dy krahët
Kthesë e dyfishtë e para nga e djathta
Rrezik
Ndalim kalimi
Kurriz në rrugë
Ndalim pushimi
Rrethrrotullim
Jep përparësi
Kryqëzim me përparësi
Ndalim parakalimi
Drejtim i detyruar majtas
Fundi i shpejtësisë së këshilluar
Rrugë me përparësi
Qarkullimi i njëanshëm
Fundi i të drejtës së përparësisë
E drejtë kalimi në rrugët njëkalimshe
Fundi i ndalim parakalimit
Hyrje nga e majta
Rrugë e lirë
Rrugë e rrëshqitshme
Kalim i detyruar nga e djathta
Kufizim shpejtësie maksimale
Kthesë nga e djathta
Kthesë nga e majta
Ndalim qarkullimi për automjetet
Paralajmëron fillimin e autostradës
Ndalim qarkullimi për kamionët
Rrezik nga akulli (ngricë) në rrugë
Distancë minimale e detyruar
Ndalim kthimi gjysëmërrethor

Sinjale të Qarkullimit Rrugor

Qarkullim në të dy senset e rrugës
Ndalim qarkullimi për këmbësorët
Ndalo dhe jep përparësi
Ngjitje me pjerrësi 10%
Ngushtim i rrugës nga e djathta
Ngushtim i rrugës në të dy krahët
Ndalim kalimi
Kurriz në rrugë
Ndalim pushimi
Jep përparësi
Ndalim parakalimi
Drejtim i detyruar majtas
Rrugë me përparësi
Qarkullimi i njëanshëm
Fundi i ndalim parakalimit
Hyrje nga e majta
Rrugë e lirë
Kalim i detyruar nga e djathta
Kufizim shpejtësie maksimale
Kthesë nga e majta
Ndalim qarkullimi për automjetet
Ndalim qarkullimi për kamionët
Distancë minimale e detyruar
Ndalim kthimi gjysëmërrethor

Sinjale të
Qarkullimit
Rrugor

Qarkullim në të dy senset e rrugës
Ndalim qarkullimi për këmbësorët
Ndalo dhe jep përparësi
Ngjitje me pjerrësi 10%
Vendkalim këmbësorësh
Ngushtim i rrugës nga e djathta
Ngushtim i rrugës në të dy krahët
Kthesë e dyfishtë e para nga e djathta
Rrethrrotullim
Kurriz në rrugë
Ndalim pushimi
Ndalim kalimi
Jep përparësi
Kryqëzim me përparësi
Ndalim parakalimi
Drejtim i detyruar majtas
Rrugë me përparësi
Qarkullimi i njëanshëm
Fundi i të drejtës së përparësisë
E drejtë kalimi në rrugët njëkalimshe
Fundi i ndalim parakalimit
Hyrje nga e majta
Rrugë e lirë
Rrugë e rrëshqitshme
Kufizim shpejtësie maksimale
Kthesë nga e djathta
Kthesë nga e majta
Ndalim qarkullimi për automjetet
Paralajmëron fillimin e autostradës
Ndalim qarkullimi për kamionët
Rrezik nga akulli (ngricë) në rrugë
Distancë minimale e detyruar

Shenjat në kroskotin e makinës

Këtu mund të gjeni disa nga shenjat dhe funksionet e tyre që gjenden në kroskotin e automjetit.
Secila shenjë gjithashtu edhe njoftimi që ajo jep ka formën dhe ngjyrën e caktuar ashtu siç ju shfaqet edhe në automjetin tuaj.

Treguesi i dritave të gjata

Simboli i kësaj drite është ngjyrë blu kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve treguese të drejtimit

Simboli i këtyre dritave është ngjyrë jeshile kur ndizen në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur shoqërohet zakonisht edhe me sinjal akustik.

Treguesi për larjen e xhamit të përparmë

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Është tregues i nivelit të ulët të solucionit për larjen e xhamit të përparmë. Për tu fikur ky tregues ju duhet të mbusheni rezervuarin me solucion.

Treguesi i temperaturës së ujit të sistemit të ftohjes

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është aktive tregon se temperatura e ujit të sistemit të ftohjes ka kaluar mbi nivelin e lejuar. Duhet kotrolluar nivelin e lëngut ftohës të motorit.

Treguesi i presionit të vajit të motorit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket ose vezullon njëkohësisht tregon se presioni i vajit të motorit është nën normat e lejuara.

Treguesi i komandës së nxemësit për xhamin e pasëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica.

Treguesi i frenave të dorës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Frenat e dorës e mbajnë makinën në vend kur sistemi i frenimit dështon apo nuk punon. Për të fikur këtë tregues atëherë ju duhet ti lëshoni frenat e dorës.


Treguesi i menaxhimit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Motorët dizel duhen ngrohur para se të ndizet makina dhe pasi treguesi ndalet motori mund të startohet. Koha e ndriçimit ndryshon në varësi të temperatures së ajrit, temperaturës së ujit dhe gjendja e baterisë.


Treguesi i hapjeve të dyerve të mjetit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur ndonjëra nga dyert e makinës nuk është mbyllur si duhet.

Treguesi i Air-Bag

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me ndonjërin nga AIR-BAG.

Sistemi i frenimit ABS

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me sistemin ABS të frenimit.

Treguesi i dritave të shkurtra

Simboli i kësaj drite është ngjyrë jeshile kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve të emergjencës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kjo ndizet atëherë kur janë të gjithë treguesit e drejtimit ndezur.

Treguesi i nivelit të karburantit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet tregon se niveli i karburantit ka arritur në rezervë.

Treguesi i baterisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur na njofton për probleme në sistemin e mjetit për prodhim të energjisë elektrike.


Treguesi për vendosjen e rripit të sigurisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është i ndezur tregon se njëri nga pasagjerët nuk e ka vendosur rripin e sigurimit.

Treguesi i komandës për tharjen e avullit të xhamit të përparëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica.

Treguesi i presionit të frenimit

Simboli i kësaj drite është i kuq ku ndizet në kroskotin e makinës. Kjo dritë ndizet kur bëhet vënia në kontakt. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket tregon se ka defekt në sistemin e frenimit, niveli i lëngut në sistemin e frenimit është nën sasin e lejuar ose ferrotat e frenimit janë shpenzuar.

Drita e kontrollit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ky sinjal tregon se është duke u afruar koha që të bëni servisin e makinës duke u bazuar në numrin e kilometrave që këni bërë apo në disa makina tregon se temperatura e motorit është ngritur apo temperatura e vajit ështe ngritur, për të qenë të sigurt se çfarë është, më së miri duhet të dërgoni makinën në servis për kontroll.

Treguesi i bagazhit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur kemi bagazhin hapur.

Treguesi i frenimit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizimi i kësaj drite njofton për shpenzimin e ferotave të frenimit.

Treguesi ESP

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizohet kryesisht kur nisemi vrullshëm ose në terene të rrëshqitëshme dhe jo të gjitha rrotat e automjetit kanë nxitim të njejtë.

Treguesi i dritave të gjata

Simboli i kësaj drite është ngjyrë blu kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve treguese të drejtimit

Simboli i këtyre dritave është ngjyrë jeshile kur ndizen në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur shoqërohet zakonisht edhe me sinjal akustik.

Treguesi për larjen e xhamit të përparmë

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Është tregues i nivelit të ulët të solucionit për larjen e xhamit të përparmë. Për tu fikur ky tregues ju duhet të mbusheni rezervuarin me solucion.

Treguesi i temperaturës së ujit të sistemit të ftohjes

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është aktive tregon se temperatura e ujit të sistemit të ftohjes ka kaluar mbi nivelin e lejuar. Duhet kotrolluar nivelin e lëngut ftohës të motorit.

Treguesi i presionit të vajit të motorit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket ose vezullon njëkohësisht tregon se presioni i vajit të motorit është nën normat e lejuara.

Treguesi i komandës së nxemësit për xhamin e pasëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica.

Treguesi i frenave të dorës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Frenat e dorës e mbajnë makinën në vend kur sistemi i frenimit dështon apo nuk punon. Për të fikur këtë tregues atëherë ju duhet ti lëshoni frenat e dorës.Treguesi i menaxhimit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Motorët dizel duhen ngrohur para se të ndizet makina dhe pasi treguesi ndalet motori mund të startohet. Koha e ndriçimit ndryshon në varësi të temperatures së ajrit, temperaturës së ujit dhe gjendja e baterisë.


Treguesi i hapjeve të dyerve të mjetit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur ndonjëra nga dyert e makinës nuk është mbyllur si duhet.

Treguesi i Air-Bag

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me ndonjërin nga AIR-BAG.

Sistemi i frenimit ABS

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me sistemin ABS të frenimit.


Treguesi i dritave të shkurtra

Simboli i kësaj drite është ngjyrë jeshile kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve të emergjencës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kjo ndizet atëherë kur janë të gjithë treguesit e drejtimit ndezur.

Treguesi i nivelit të karburantit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet tregon se niveli i karburantit ka arritur në rezervë.Treguesi i baterisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur na njofton për probleme në sistemin e mjetit për prodhim të energjisë elektrike.

Treguesi për vendosjen e rripit të sigurisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është i ndezur tregon se njëri nga pasagjerët nuk e ka vendosur rripin e sigurimit.

Treguesi i komandës për tharjen e avullit të xhamit të përparëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica.

Treguesi i presionit të frenimit

Simboli i kësaj drite është i kuq ku ndizet në kroskotin e makinës. Kjo dritë ndizet kur bëhet vënia në kontakt. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket tregon se ka defekt në sistemin e frenimit, niveli i lëngut në sistemin e frenimit është nën sasin e lejuar ose ferrotat e frenimit janë shpenzuar.

Drita e kontrollit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ky sinjal tregon se është duke u afruar koha që të bëni servisin e makinës duke u bazuar në numrin e kilometrave që këni bërë apo në disa makina tregon se temperatura e motorit është ngritur apo temperatura e vajit ështe ngritur, për të qenë të sigurt se çfarë është, më së miri duhet të dërgoni makinën në servis për kontroll.

Treguesi i bagazhit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur kemi bagazhin hapur.


Treguesi i frenimit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizimi i kësaj drite njofton për shpenzimin e ferotave të frenimit.

Treguesi ESP

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizohet kryesisht kur nisemi vrullshëm ose në terene të rrëshqitëshme dhe jo të gjitha rrotat e automjetit kanë nxitim të njejtë.

Treguesi i dritave të gjata

Simboli i kësaj drite është ngjyrë blu kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve treguese të drejtimit

Simboli i këtyre dritave është ngjyrë jeshile kur ndizen në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur shoqërohet zakonisht edhe me sinjal akustik.

Treguesi për larjen e xhamit të përparmë

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Është tregues i nivelit të ulët të solucionit për larjen e xhamit të përparmë. Për tu fikur ky tregues ju duhet të mbusheni rezervuarin me solucion.

Treguesi i temperaturës së ujit të sistemit të ftohjes

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është aktive tregon se temperatura e ujit të sistemit të ftohjes ka kaluar mbi nivelin e lejuar. Duhet kotrolluar nivelin e lëngut ftohës të motorit.

Treguesi i presionit të vajit të motorit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket ose vezullon njëkohësisht tregon se presioni i vajit të motorit është nën normat e lejuara.

Treguesi i komandës së nxemësit për xhamin e pasëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica.

Treguesi i frenave të dorës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Frenat e dorës e mbajnë makinën në vend kur sistemi i frenimit dështon apo nuk punon. Për të fikur këtë tregues atëherë ju duhet ti lëshoni frenat e dorës.


Treguesi i menaxhimit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Motorët dizel duhen ngrohur para se të ndizet makina dhe pasi treguesi ndalet motori mund të startohet. Koha e ndriçimit ndryshon në varësi të temperatures së ajrit, temperaturës së ujit dhe gjendja e baterisë.


Treguesi i hapjeve të dyerve të mjetit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur ndonjëra nga dyert e makinës nuk është mbyllur si duhet.

Treguesi i Air-Bag

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me ndonjërin nga AIR-BAG.

Sistemi i frenimit ABS

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet kur kemi problem me sistemin ABS të frenimit.

Treguesi i dritave të shkurtra

Simboli i kësaj drite është ngjyrë jeshile kur ndizet në kroskotin e makinës.

Shenja e sinjaleve të emergjencës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kjo ndizet atëherë kur janë të gjithë treguesit e drejtimit ndezur.

Treguesi i nivelit të karburantit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur ndizet tregon se niveli i karburantit ka arritur në rezervë.

Treguesi i baterisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është e ndezur na njofton për probleme në sistemin e mjetit për prodhim të energjisë elektrike.


Treguesi për vendosjen e rripit të sigurisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Kur është i ndezur tregon se njëri nga pasagjerët nuk e ka vendosur rripin e sigurimit.

Treguesi i komandës për tharjen e avullit të xhamit të përparëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica.

Treguesi i presionit të frenimit

Simboli i kësaj drite është i kuq ku ndizet në kroskotin e makinës. Kjo dritë ndizet kur bëhet vënia në kontakt. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket tregon se ka defekt në sistemin e frenimit, niveli i lëngut në sistemin e frenimit është nën sasin e lejuar ose ferrotat e frenimit janë shpenzuar.

Drita e kontrollit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Ky sinjal tregon se është duke u afruar koha që të bëni servisin e makinës duke u bazuar në numrin e kilometrave që këni bërë apo në disa makina tregon se temperatura e motorit është ngritur apo temperatura e vajit ështe ngritur, për të qenë të sigurt se çfarë është, më së miri duhet të dërgoni makinën në servis për kontroll.

Treguesi i bagazhit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur ndizet në kroskotin e makinës. Ndizet atëherë kur kemi bagazhin hapur.

Treguesi i frenimit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizimi i kësaj drite njofton për shpenzimin e ferotave të frenimit.

Treguesi ESP

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur ndizet në kroskotin e makinës. Aktivizohet kryesisht kur nisemi vrullshëm ose në terene të rrëshqitëshme dhe jo të gjitha rrotat e automjetit kanë nxitim të njejtë.