Sinjali në figurë kërkon që tu jepni përparësi mjeteve që ju vijnë përballë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim rruge, nga e majta, me gjatësi 380m.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë është ndalim qarkullimi vetëm për mjetet me motor.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh rrugën drejt në kryqëzim.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e një trafikndarësi

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh para vijës tërthore të ndalimit dhe të japësh përparësi.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjalistika në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me një sens.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë këshillon të rritet shpejtësia e lëvizjes, me qëllim që të rritet fërkimi i gomave me rrugën.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë gjendet në distancë 320 metër para sinjalit “JEP PËRPARËSI”.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë ndalon një autoveturë të parakalojë një ciklomotor.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë është sinjal vertikal detyrimi.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Drita e kuqe e ndezur e semaforit lejon kalimin e mjeteve, nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të lirojmë menjëherë kryqëzimin kur kemi kaluar vijën e ndalimit.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.


 

 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon që mjeti C, për tu kthyer djathtas, duhet të ndalojë paraprakisht.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D është i detyruar të kthehet djathtas.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, B, T.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A i jep përparësi mjetit F edhe kur është në emergjencë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhe tpranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.


 

 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon praninë e pengesave të dukshme në karrexhatë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa, duhet që të mos bëjmë kthime të menjëhershme të timonit.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të sinjaleve.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që parakalohet e ulshpejtësinë.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuarrreziku mjeteve që vijnë.


 

 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën për të qenë e dallueshme.


 

 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet qëndrueshmëria e mjetit gjatë lëvizjes në kthesa.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Rripat e sigurimit, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk janë shumë të nevojshëm.


 
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për biçikletat dhe ciklomotorët.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin pa ndaluar mjetin, por duke respektuar rregullat e përparësisë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Tabela në figurë përdoret nga punonjësit që rregullojnë trafikun, për shkak të punimeve që bëhen në rrugë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon korsitë e karrexhatës që mund të përdoren për shkak të punimeve rrugore.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës ku mund të gjenden mjete të rënda në lëvizje të ngadaltë.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Sinjali në figurë tregon si duhet të përdoren korsitë për kategoritë e ndryshme të mjeteve.


Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Share the quiz to show your results !

Testo Njohuritë

Testo Veten Kategoria A

Ju gjetët %%score%% nga %%total%% pyetje

%%description%%

%%description%%

Loading...